Deklaracja Dostępności

Wstęp Deklaracji


Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Lubinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.mbplubin.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Stanisława Staszica w Lubinie.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2006-12-04.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2006-12-04.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

- dokumenty PDF mogą być niepoprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31.

Oświadczenie zaktualizowano dnia: 2021-02-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez instytucję.

Skróty klawiaturowe

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Marek Mierzejewski, sekretariat@mbplubin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 76 746 83 90.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl).

Dostępność architektoniczna

Budynek główny z piętrem przybudówki Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Lubinie przy ul. Odrodzenia 24 został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:

- wstęp z psem asystującym

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnych możliwości.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących, aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

- napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica, ul. Odrodzenia 24, 59-300 Lubin

- wysłać e-mail na adres: sekretariat@mbplubin.pl

- skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 76 746 83 90

- skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Biblioteki w godzinach urzędowania 7:00-15:00


Przyziemie budynku przybudówki Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Lubinie przy ul. Odrodzenia 24 zostało przystosowane do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:

- podjazd wraz z pochwytem

- toaleta dla niepełnosprawnych

- wstęp z psem asystującym

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnych możliwości.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących, aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

- napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica, ul. Odrodzenia 24, 59-300 Lubin

- wysłać e-mail na adres: sekretariat@mbplubin.pl

- skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 76 746 83 90

- skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Biblioteki w godzinach urzędowania 7:00-15:00


Lokalizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Lubinie przy ul. Norwida 10 została przystosowana do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:

- wejście do budynku bez spadków

- toaleta dla niepełnosprawnych

- wstęp z psem asystującym

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnych możliwości.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących, aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

- napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica, ul. Odrodzenia 24, 59-300 Lubin

- wysłać e-mail na adres: sekretariat@mbplubin.pl

- skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 76 746 83 90

- skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Biblioteki w godzinach urzędowania 7:00-15:00


Lokalizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Lubinie przy ul. Żurawiej 17 została przystosowana do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:

- wstęp z psem asystującym

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnych możliwości.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących, aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

- napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica, ul. Odrodzenia 24, 59-300 Lubin

- wysłać e-mail na adres: sekretariat@mbplubin.pl

- skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 76 746 83 90

- skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Biblioteki w godzinach urzędowania 7:00-15:00


Lokalizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Lubinie przy ul. Jastrzębiej 6 została przystosowana do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:

- wstęp z psem asystującym

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnych możliwości.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących, aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

- napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica, ul. Odrodzenia 24, 59-300 Lubin

- wysłać e-mail na adres: sekretariat@mbplubin.pl

- skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 76 746 83 90

- skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Biblioteki w godzinach urzędowania 7:00-15:00